EAP

Els EAP són equips d’assessorament i orientació psicopedagògica que donen suport al professorat i als centres educatius en la resposta a la diversitat de l’alumnat i en particular aquell que presenta necessitats educatives especials, així com a les seves famílies.

Destinataris:

Els destinataris són els centres educatius, equips directius, docents i personal implicat en l’atenció a l’alumnat amb dificultats o amb necessitats educatives especials, així com l’alumnat i les seves famílies.

Objectius:

Identificar i avaluar les necessitats educatives especials dels alumnes i fer la proposta d’escolarització, en col·laboració amb els serveis específics quan s’escaigui.
    Assessorar el professorat i les famílies en la resposta educativa a l’alumnat amb necessitats educatives especials, en col·laboració amb els docents especialitzats i els serveis educatius específics.
    Assessorar els equips docents, l’alumnat i les famílies sobre aspectes d’orientació personal, educativa i professional.
    Donar suport als centres educatius en la millora de l’atenció a la diversitat i la inclusió
    Col·laborar conjuntament amb el servei educatiu de zona i els específics per tal de promoure activitats d’intercanvi i de formació del professorat
    Col·laborar amb els serveis socials i sanitaris de l’àmbit territorial d’actuació, per tal d’oferir una atenció coordinada als alumnes i famílies que ho necessitin.

Els àmbits d’actuació són:

         . ATENCIÓ A L'ALUMNAT I LES SEVES FAMÍLIES

         · ATENCIÓ ALS CENTRES EDUCATIUS

         . ATENCIÓ I INTERVENCIÓ A LA ZONA
 
Professionals:

Els Equips estan formats per Assessors/es Psicopedagògics; Treballadors/es Socials i  Fisioterapeutes.