ELIC

Els equips de llengua, interculturalitat i cohesió social tenen per funció:

Llengua:

  • Consolidar la llengua catalana com a llengua vehicular als centres educatius i com a eix vertebrador d’un projecte plurilingüe.
  • Actualitzar les metodologies, les estratègies i els recursos didàctics davant la creixent diversitat lingüística i cultural de l’alumnat, a les diferents etapes educatives

Interculturalitat:

  • Desenvolupar una consciència d’igualtat com a condició prèvia per al coneixement i el respecte de les diferències culturals en el marc de la nostra realitat.
  • Potenciar la cultura del diàleg i la convivència.

 Cohesió Social:

  • Garantir l’equitat i crear les condicions que facin possible la igualtat d’oportunitats per accedir a una educació de qualitat.
  • Fomentar la inclusió social i escolar de tot l’alumnat i evitar qualsevol tipus de marginació.