Pràctiques innovadores amb TIC

El projecte Pràctiques innovadores amb TIC en l'àmbit educatiu té per objectius:

> Descriure detalladament pràctiques innovadores fetes amb recursos tecnològics en els àmbits de l'aula i del centre educatiu.

> Aportar exemples de bones pràctiques d'ús de les TIC per a la millora dels processos d'ensenyament i aprenentatge en contextos concrets i reals.

> Explorar la naturalesa del procés d'ensenyament i aprenentatge i dels canvis de rols a través de l'ús de les TIC en diferents contextos i amb alumnat de diferent origen socioeconòmic, lingüístic o cultural, amb necessitats educatives especials, etc.

> Aportar experiències i actuacions que ajudin a generar noves idees, formes d'implantació o aplicacions de les TIC en l'entorn educatiu.

> Comunicar, difondre i divulgar a la comunitat educativa els beneficis, valors i conclusions extrets del projecte sobre les pràctiques innovadores amb TIC a l'aula.