Convivència 2017

Gestió de la protecció d'infants i adolescents a l'entorn escolar. El Projecte de Convivència i els Protocols d'actuació del Departament  d'Ensenyament per a la millora de la convivència.

DOCUMENTS:

- Resolució ENS/585/2017, de 17 de març, per la qual s'estableix l'elaboració i la implementació del Projecte de Convivència en els centres educatius dins el marc del Projecte Educatiu de Centre.
- Document: Convivència i clima escolar (Documents per a l'organització i la gestió dels centres, 23/06/2016).
- Extracte de la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d'educació: Capítol V. La Convivència. Articles 30-33.
- Guió de la sessió amb la justificació, objectius i continguts.
- Convenció sobre els drets de l'infant (aprovada per l'assemblea general de les Nacions Unides).
- Projecte de convivència: Gestió de la protecció d'infants i adolescents a l'entorn escolar
- Orientacions per a la gestió de la convivència als centres educatius i Protocols del Departament d'Ensenyament
- Programa d'innovació pedagògica #aquiproubullying de prevenció, detecció i intervenció enfront l'assetjament entre iguals